زیست فناوری قارچهای صنعتی و خوراکی

•بررسی عمل ژن‌های کنترل کننده صفات کمی‌در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
•تعیین بهترین محیط کشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس
•شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند کمپوست‌سازی در قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای
•تولید قارچ خوراکی دارویی شی‌تاکه
 
1541309746-mashroom.jpg
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۸۹