زیست فناوری قارچهای صنعتی و خوراکی

بررسی عمل ژن‌های کنترل کننده صفات کمی‌در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
عیین بهترین محیط کشت جهت رشد سویه مولد رنگ موناسکوس پرپورئوس
شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند کمپوست‌سازی در قارچ‌های خوراکی دکمه‌ای
تولید قارچ خوراکی دارویی 
 
1541309746-mashroom.jpg
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۴۴