کوره استوانه ای جهت تولید اکتیو آلومینا

 

کوره استوانه ای جهت تولید اکتیو آلومینا- مجهز به حرارت شمار دیجیتالی 
 

1541310748-yazd1.jpg

 

 

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۶۸