مواد ویژه

تعداد بازدید:۱۱۱۷

ـ سدیم فلوروفسفات

ـ آزودی کربن آمید

ـ هگزا متا فسفات

ـ نیو فتالیمید

ـ سولفو بنزآمید

ـ سولفوریل کلراید

ـ سولفاتیازول

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          واحد پایلوت سولفوریل کلراید                   

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷