مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

تعداد بازدید:۱۲۲۹
 • شناسایی ، تهیه و گردآوری میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های حیوانی و انسانی و دانه‌ها و سلول‌های گیاهی از منابع بومی و غیربومی
 • تهیه بانک DNA
 • تهیه ، کنترل و گردآوری ناقلهای نوکلئوتیدی و میزبان‌های مورد استفاده در مطالعات زیست فناوری
 • پشتیبانی از بانک‌های موجود در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور و همچنین کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه‌های آنها
 • ثبت میکرو ارگانیسم‌ها و سلول‌های جدید که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه می‌شوند به منظور حفظ مالکیت معنوی آنها
 • تهیه و پیشنهاد قوانین و آیین‌نامه‌های لازم به مراجع قانونی ذی صلاح برای تصویب به منظور حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور
 • دسته بندی و ثبت اطلاعات علمی و تخصصی ذخایر موجود در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور
 • ایجاد بانک و شبکه اطلاعاتی الکترونیک از همه میکروارگانیسم‌ها و ذخایر سلولی به منظور تامین نیاز مراکز علمی ، دانشگاهی ، پژوهشی و صنعتی کشور
 • ایجاد ارتباط و تعامل علمی با مراکز و بانکهای مرتبط و معتبر بین المللی
 • سلولهای انسانی و جانوری
 • میکروارگانیسم ها 
 • یولوژی گیاهی
 • بیولوژی مولکولی
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷