مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

شناسایی ، تهیه و گردآوری میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های حیوانی و انسانی و دانه‌ها و سلول‌های گیاهی از منابع بومی و غیربومی
تهیه بانک DNA
تهیه ، کنترل و گردآوری ناقلهای نوکلئوتیدی و میزبان‌های مورد استفاده در مطالعات زیست فناوری
پشتیبانی از بانک‌های موجود در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور و همچنین کنترل کیفی و تعیین هویت ذخایر آنها و نگهداری نمونه‌های آنها
ثبت میکرو ارگانیسم‌ها و سلول‌های جدید که توسط افراد حقیقی یا حقوقی تهیه می‌شوند به منظور حفظ مالکیت معنوی آنها
تهیه و پیشنهاد قوانین و آیین‌نامه‌های لازم به مراجع قانونی ذی صلاح برای تصویب به منظور حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور
دسته بندی و ثبت اطلاعات علمی و تخصصی ذخایر موجود در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور
ایجاد بانک و شبکه اطلاعاتی الکترونیک از همه میکروارگانیسم‌ها و ذخایر سلولی به منظور تامین نیاز مراکز علمی ، دانشگاهی ، پژوهشی و صنعتی کشور
ایجاد ارتباط و تعامل علمی با مراکز و بانکهای مرتبط و معتبر بین المللی

سلولهای انسانی و جانوری
میکروارگانیسم ها 
یولوژی گیاهی
بیولوژی مولکولی

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۰۷