سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

ماموریت: مشارکت در ایجاد زمینههای مناسب برای اشتغال بیشتر فارغالتحصیلان دانشگاهی

چشمانداز: یک فارغ التحصیل، یک کارآفرین

وظایف:

1- برنامه‌ریزی در امر تسهیل اشتغال دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

2- ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه ماموریت 

3- ارائه آموزش‌های مورد نیاز در جهت ماموریت

4- اطلاع‌رسانی از طریق ارائه خدمات رایانهای، برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات

5- کمک نرم‌افزاری به امر خوداشتغالی دانشآموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطبق با اهداف سازمان

6- مطالعه و ارائه طرحهای اشتغالزا به دستگاههای اجرایی ذیربط

آخرین ویرایش۱۰ شهریور ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۶