سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

تعداد بازدید:۸۲۷

ماموریت: مشارکت در ایجاد زمینههای مناسب برای اشتغال بیشتر فارغالتحصیلان دانشگاهی

چشمانداز: یک فارغ التحصیل، یک کارآفرین

وظایف:
1-  برنامه‌ریزی در امر تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی
2-  ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه ماموریت 
3-  ارائه آموزش‌های مورد نیاز در جهت ماموریت
4-  اطلاع‌رسانی از طریق ارائه خدمات رایانه‌ای، برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات
5-  کمک نرم‌افزاری به امر خوداشتغالی دانش‌آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی منطبق با اهداف سازمان
6-  مطالعه و ارائه طرح‌های اشتغال‌زا به دستگاههای اجرایی ذیربط

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷