مراکز آموزشی

تعداد بازدید:۱۲۵۵
دانشگاه علم و فرهنگ- تهران
دانشگاه علم و هنر- یزد
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان خوزستان
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان کرمانشاه
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان همدان
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی رشت
مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کاشمر
43 شعبه مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی
بیش از 130 مرکز آموزشی در واحدها، پژهشکده ها و سازمان های تابعه جهت ارایه آموزشهای کوتاه مدت عمومی و تخصصی
آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۷