پژوهشکده ها و پژوهشگاه های جهاددانشگاهی

تعداد بازدید:۱۳۶۱
qپژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های جهاددانشگاهی

      (25 پژوهشکده و 3 پژوهشگاه-9 پژوهشکده در قالب 3 پژوهشگاه)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی (پژوهشکده های : علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم توسعه)

 •پژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری، رویان (پژوهشکده های : علوم سلولی، پزشکی تولید مثل، بیوتکنولوژی تکوینی)
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی، ابن سینا (پژوهشکده‌های: بیوتکنولوژی تولید مثل ،
آنتی‌بادی منوکلونال، نانو بیوتکنولوژی)
پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
پژوهشکده برق
پژوهشکده توسعه تکنولوژی
پژوهشکده علوم بهداشتی
پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
پژوهشکده گیاهان دارویی
پژوهشکده محیط زیست
پژوهشکده مطالعات توسعه
پژوهشکده تکنولوژی تولید
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
پژوهشکده برنامه ریزی و توسعه
پژوهشکده سرطان پستان
پژوهشکده گردشگری
پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی
 
آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۷