شورای علمی

تعداد بازدید:۱۳۹۶

شورای علمی جهاددانشگاهی

به منظور تعیین خط مشی و نظارت بر فعالیتهای علمی و پژوهشی و فرهنگی:
1- رئیس ، معاون آموزشی ، معاون پژوهشی و معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
2- سه نفر از اعضای هیأت علمی و پژوهشی ارشد جهاددانشگاهی بنا به پیشنهاد گروههای علمی و مطابق مقررات و تعاریف مصوب آموزش عالی کشور
3- دو نفر از صاحب نظران فرهنگی جهاددانشگاهی به انتخاب رئیس
4- دو نفر از مسئولان مراکز پژوهشی و فرهنگی وابسته به جهاددانشگاهی به انتخاب رئیس 

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷