هیأت امنا

تعداد بازدید:۱۳۸۷

هیأت امناء(به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری)

 1- رئیس جهاددانشگاهی (رئیس هیأت امناء)
2- وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری یا نماینده ایشان
3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نماینده ایشان
4- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوریا نماینده ایشان
5- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی
6- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا یکی از اعضاء شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها به انتصاب آن شورا
7- سه نفر از شخصیتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی یا اعضای هیأت علمی در جهاددانشگاهی به پیشنهاد رئیس جهاددانشگاهی

آخرین ویرایش۰۶ شهریور ۱۳۹۷