1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
 
بررسی مسائل هوا و اقلیم شناسی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی
         طرح های انجام شده:
-         پهنه بندي اقليمي استان کرمانشاه در مقياس 50000 : 1 به روش هاي آمبرژه و دومارتن اصلاح شده
-         تحليل وضعيت سرمازدگي گونه هاي بادام و زردآلو در باغات شهرستان كرمانشاه و تعيين مناسب ترين منطقه آب و هوايي آنها
-         تعيين شاخص­هاي خشكسالي و سيل و پهنه بندي آنها براي استان كرمانشاه
-         عكس العمل چشمه ­هاي مهم استان كرمانشاه نسبت به تغييرات بارش و به ويژه خشكسالي­هاي اخير
-امكان سنجي و تهيه مدل­هاي سري­هاي زماني براي پيش بيني جريان­هاي طبيعي و دائمي 5 ايستگاه هيدرومتري و ايجاد رابطه با محل 5 بند انحرافي استان كرمانشاه
موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved