1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>زمين شناسي>
 
تجهيزات آزمايشگاهي زمين شناسي

توليد تجهيزات آزمايشگاهي زمين شناسي شامل

-         تهيه كيت هاي كمك آموزشي سنگ و كاني براي مقاطع دبيرستان و راهنمايي

-         تهيه تجهيزات كمك آموزشي مقاطع نازك سنگ و كاني و نمونه دستي براي دانشگاهها

-         تهيه نقشه هاي كمك آموزشي براي دبيرستان  و دانشگاهها


 

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد شهید بهشتی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved