1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>سلامت عمومي>
 
طراحي و اجراي مطالعات اپيدميولوژيك و ميداني سلامت

•  بررسي شاخص‌هاي اپيدميولوژيك بيماري‌ها چون شيوع، بروز و ...

•  تعيين عوامل خطرساز بيماري‌ها ‏ شامل عوامل فردي، اجتماعي، رفتارهاي پرخطر و ...

•  مطالعات آگاهي و نگرش (‏KAP studies‏)‏ در مورد بيماري‌ها ‏و نظام سلامت

ویژگیهای محصول: جمع‌آوري داده‌ها با استفاده از روش‌هاي نمونه‌گيري مناسب و پرسشگران ماهر و با تجربه

کاربردها: تعيين وضعيت بيماري‌ها و شاخص هاي سلامت

تواناییها:

• طراحي بهترين نوع مطالعه و روش نمونه‌گيري براي جمع‌آوري داده‌ها

• تدوين پرسشنامه‌هاي معتبر و پايا

• استفاده از پرسشگران ماهر و با تجربه

• سرعت و دقت در ورود داده‌ها به رايانه و تجزيه و تحليل آن‌ها ‏

• تهيه خروجي‌هاي مطلوب به‌صورت جداول و نمودارهاي گويا

فعالیتهای انجامشده:

• بررسي ميزان آگاهي و نگرش ‏مردم دربارة ايدز ‏

• بررسي ميزان آگاهي، نگرش و ‏عملکرد پزشکان در ‏مورد ‏HIV/AIDS

• بررسي رفتارهاي پرخطر مرتبط با سلامت در دانشجويان

• بررسي ميزان شيوع عفونت ‏HTLV-I‏ در جمعيت عمومي مشهد

• بررسي شيوع و عوامل خطر عفونت ‏HTLV-I‏ در مراجعه‌كنندگان به آزمايشگاه ‏

• بررسي آسيب‌هاي ناشي از اجسام تيز و برنده در كاركنان بيمارستاني

• بررسي سطح اگاهي و عملکرد دندانپزشکان شهر مشهد در رابطه با کنترل عفونت

• بررسي شيوع ‏HBsAg‏ مثبت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه

• برگزاري كارگاه‌هاي روش تحقيق، تجزيه و تحليل آماري و انواع مطالعات اپيدميولوژيك در حوزه علوم پزشكي و سلامت

 مخاطبین:

• سياستگزاران و مسئولين نظام سلامت كشور (مركز بهداشت، بيمارستان ها و ...)

• دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز تحقيقاتي وابسته ‏

• مسئولين ‏حوزه سلامت در ساير سازمان هاي دولتي و غير دولتي (آموزش و پرورش، انتقال خون، سازمان زندان‌ها، شهرداري‌ها و ...)

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved