1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>
علوم انسانی و اجتماعی>اقتصاد و كسب و كار>
 
شناسايي عوامل اثر‌گذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي

اين پژوهش به شناسايي عوامل اثرگذار بر رشد شركت‌هاي زايشي دانشگاهي (مطالعه موردي شركت‌هاي زايشي مهندسی جهاددانشگاهي) پرداخته است. اين پژوهش يك مطالعه آميخته است كه در بخش كيفي پژوهش با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات در مورد شركت‌هاي زايشي مدل اوليه آن شكل گرفته است و بر اساس يافته‌هاي حاصل از شانزده مصاحبه عميق با خبرگان دانشگاهي و مؤسسان و مديران شركت‌هاي زايشي جهاددانشگاهي و تحليل داده‌هاي مصاحبه، عوامل اثرگذار شامل عوامل فردي و سازماني و محيطي شناسايي شده­اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه كه عوامل محيطي بر عوامل فردي و به نسبتي كمتر بر عوامل سازماني تأثير دارند، عوامل فردي بر عوامل سازماني اثر مي‌گذارند و عوامل سازماني به طور مستقيم بر رشد شركت‌هاي زايشی مهندسی جهاددانشگاهي، مؤثر هستند. عوامل فردي در اين پژوهش به ترتيب شامل ابعاد: 1- ويژگي‌هاي شخصيتي كارآفرين (انگيزه- اعتماد به نفس- توفيق طلبي- خلاقيت - خوداتکايي- مخاطره پذيري) و 2-ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي كارآفرين (تخصص- تجربه کاري-تحصيلات) است و عوامل سازماني شامل ابعاد: 1-ساختار سازماني، 2- تيم‌هاي کاري، 3- برنامه کسب و کار و 4- تحقيق و توسعه است و عوامل محيطي شامل ابعاد: 1- مراكز رشد (آموزش در مركز رشد- راهنمايي و مشاوره در مركز رشد- فراهم كردن مكان- ارزيابي در مركز رشد و جذب حمايت مادي و معنوي)، 2- موقعيت جغرافيايي (نزديكي به شهر‌هاي بزرگ - نزديكي به سازمان مادر-نزديكي به مركز رشد-نزديكي به شهرك‌هاي صنعتي)، 3- نهادهاي حمايتي (سازمان مادر- حقوقي و قانوني- مالي (بانك- خانواده و دوستان- سرمايه‌گذاران مخاطره پذير))، 4- شبكه‌سازي (شبكه‌سازي با سازمان مادر- -شبكه‌سازي با مشتريان- شبكه‌سازي با توليدكنندگان-شبكه‌سازي با شركت‌هاي همكار)، 5- بازار (رقبا-حجم بازار) و 6- دسترسي به فناوري (قيمت فناوري - انتقال فناوري) هستند.

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده
مطالعات امكان سنجي
پايش
برنامه ریزی راهبردی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved