1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>صنايع شيميايي>
 
مهندسي فرايند

سیکل کامل فناوری- از تحقیق تا تولید:
نیاز سنجی، پژوهش، نمونه آزمایشگاهی، طراحی صنعتی، تولید نیمه صنعتی، حمایت ازتولید انبوهسیستم جامع مستند سازی:
تدوین دانش فنی، طراحی مفهومی، پایه و مهندسی، برنامه ریزی تولید


 سايت مهندسي فرآيند در هلجرد


مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی، هلجرد واحد پایلوت سولفوریل کلراید

تترا استیل اتیلن دی آمین
واحد پایلوت، 100 کیلوگرم در روز

واحد پایلوت اولؤكميكال ها
(1000 تن در سال)واحد پایلوت سولفوساکسینات
500 تن در سالواحد پایلوت کلروبنزن
500 تن در سال


 
 
 
 


 

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved