1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
 
بيوتكنولوژي گياهان دارويي
 ستفاده از ابزارهاي بيوتكنولوژي در گياهان داروئي، در مقايسه با ديگر گياهان بسيار محدود مي باشد اما در سال هاي اخير مهندسي صفات اگرونوميك در گياهان داروئي منجر به پيشرفت هاي قابل توجهي شده است.
پژوهشكده گياهان داروئي از بيوتكنولوژي به عنوان يك ابزار مهم، به منظور انتخاب، تكثير و حفظ ژنوتيپ هاي مهم و در حال انقراض گياهان داروئي استفاده مي كند. برخي از اين فعاليت ها شامل: تكثير درون شيشه اي، كشت اندام؛ كشت سوسپانسيون سلولي، توليد متابوليت هاي ثانويه، انتقال ژن، و مطالعات ماركرهاي سيتوژنتيكي و مولكولي مي باشند. در پژوهشكده گياهان داروئي همچنين پروتوكل هايي براي ريزازديادي، جنين زايي و باززايي در آلوئه ورا، سرخدار، فندق، آنغوزه ، انتقال ژن در گياه خشخاش، تنوع ژنتيكي در هيوسياموس، درمنه ، شويد و ختمي، آناليز كاريوتيپي در فلورا و مشگك و نيز مهندسي متابوليت هاي ثانويه  و تنوع سوماكلونال در گياه مشگك بهينه سازي شده است.

1- تشكيلات آزمايشگاهي
اتاقك رشد
اتاق كشت
اتاقك اكريلاميد
مكان تهيه محيط كشت
انكوباتورهاي يخچالدار
سانتريفيوژهاي يخچالدار
ترازوي حساس
اتوكلاو
پمپ خلاء
همزن برقي
فريزر -80
Ph‌متر
ميكروسكوپ نوري
2- كشت بافت
آماده سازي محيط، مواد گياهي و وسايل استريل
جداسازي (ايزوله كردن)
مايه كوبي
واكشت
3- انتقال ژن
بهينه سازي جنين زايي سوماتيكي
برش و الحاق مولكول DNA
كلونينگ وكتورها
تهيه cDNA ، كلونينگ ژنوم و اناليز توالي هاي DNA كلون شده
4- ماركرهاي مولكولي
استخراج DNA
RAPD
AFLP
5- سيتوژنتيك
    جوانه زني
تثبيت
هيدروليز
رنگ آميزي
اسكواش

كشت سوسپانسيون و مهندسي متابوليت‌هاي ثانويه گياهان دارويي
2- كشت بافت و ريز ازديادي گياهان دارويي مهم
3- اصلاح و مهندسي ژنتيك گياهان دارويي
4- بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از گياهان دارويي مهم با استفاده از ماركرهاي مولكولي
5- بررسي سيتوژنتيكي جمعيت هاي گياهان دارويي


موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق
مديريت پروژه
ارائه راه حل
مشاوره
دانش فني
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
آزمايش و اندازه گيري
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده گیاهان دارویی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved