1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
 
بانك ژن گياهان دارويي
در اين مجموعه با هدف مقابله با فرسايش ژنتيكي و از بين رفتن ذخاير توارثي420 كد از گياهان دارويي (شامل 200 گياه ) در محيط هاي مصنوعي تحت عنوان بانك ژن به صورت يك كلكسيون بذري با شرايط خاص نگهداري ميشود
روشهاي حفاظت ذخاير توارثي گياهان دارويي در بانك ژن:

-حفاظت بذور در سردخانه‌ها (فريزرهايي با دماي 18- درجه سانتي گراد)
-حفاظت آزمايشگاهي
-حفاظت در مزرعه( كلكسيون)
-حفاظت در رويشگاه طبيعي و خارج از رويشگاه طبيعي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده گیاهان دارویی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved