1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>محيط زيست>
 
ارتقا فرهنگ محيط زيست

ترويج دغدغه زيست محيطي در بدنه دانشجويي و دانشگاهي
معرفي فعاليت گروه هاي فعال دانشجويي در زمينه محيط زيست
توانمندسازي دانشجويان جهت انجام فعاليت هاي زيست محيطي
ايجاد بستري براي ارتباط تعامل و انتقال تجربه ميان گروه هاي دانشجويي
تشويق گروه هاي فعال دانشجويي در زمينه محيط زيست و حمايت از آنان
معرفي فعاليت ها و خدمات نهادهاي مسئول در عرصه حفاظت از محيط زيست
حمايت از گروه هاي دانشجويي حامي محيط زيست جهت حضور پررنگ‌تر در محيط دانشگاهي
ايجاد بسترهاي اجرائي لازم براي فعاليت زيست محيطي دانشجويان و گروه هاي دانشجويي در دانشگاه


واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved