1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
 
مدل سازی فرسایش و رسوب

-         تعيين شاخص فرسايندگي رگبارهاي استان كرمانشاه

-         تخمين رسوبدهي حوزه­هاي آبريز با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

-         كنترل فرسايش و رسوب حوزه­هاي آبخيز: شاعران، چرمله، کندوله، مله­بيد، (حفاظت خاک و کنترل فرسايش و رسوب)

-         كنترل فرسايش و رسوب حوزه­هاي آبخيز گراب، صادق آباد، سيماني، تازه آباد، كيلانبر (حفاظت خاک و کنترل فرسايش و رسوب)

-         كنترل فرسايش و رسوب حوزه­ آبخيز بنچله جوانرود (حفاظت خاک و کنترل فرسايش و رسوب)

 

مقاله ها:

-         برآورد فرسایش و رسوب حوضه باغ طیغون (در شهرستان کرمانشاه) با استفاده از مدل EPM

-         تهیه نقشه رسوب دهی حوضه سرونو با استفاده از مدل EPM و با استفاده از GIS

-         تحلیل مقایسه ای کمی و کیفی فرسایش خاک به روش MPSIAC و RUSLE جهت مدیریت بهینه خاک در حوزه ها

-         تهیه نقشه شدت تخریب اراضی با استفاده معيار پوشش گياهي و بکارگیری مدل MEDALUS

-         فرمول بندي فرسايش خاک به منظور بهينه سازي مديريت حوزه آبخيز

-         برآورد کمي و کيفي فرسايش خاک و توليد رسوب به روش MPSIAC با استفاده از GIS (مطالعه موردي حوزه آبخيز کنشت)

-         مديريت فرسايش خاک با استفاده از تبيين کاربري صحيح اراضي

-         - Land Use Planning: A Practical Approach in Soil Erosion Control

-         - Applying RS and GIS for Soil Erosion and Sediment Estimation by MPSIAC Model(A case study of Kenesht watershed in Kermanshah, Iran)


       

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
مديريت پروژه
كنترل پروژه
نظارت
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved