1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>زمين شناسي>
 
خدمات زمين شناسي، نفت و معدن

خدمات زمين شناسي، نفت و معدن شامل

خدمات آزمايشگاهي

-         تهيه مقاطع نازك  و مقطع صيقلي

-         انجام آزمايشات شيميايي XRF، XRD، ICP و . . .

-         انجام آزمايشات مينرالوگرافي و مينرالوژي 

-         مطالعات مقاطع نازك و صيقلي (پتروگرافي و كانه نگاري)

-         انجام آزمايشات رسوب شناسي و تفسير محيط هاي رسوبي

خدمات مشاوره اي:

-      پتانسيل   و اكتشاف مواد معدني ( فلزي و غير فلزي)

-         تهيه طرح استخراج معدن

-         تهيه گزارشات  اقتصادي  استخراج معدن

-         بررسيهاي زيست محيطي معدن، نفت و زمين شناسي

-         مطالعات زمين شناسي ساختماني

-         مطالعات هيدرولوژي و هيدروژئولوژي

برگزاري كلاس هاي آموزشي و كارگاههاي تخصصي

-         GIS

-           RS

-         نرم افزارهاي تخصصي نفت

-         نرم افزارهاي تخصصي معدن و زمين شناسي

-          

 

موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
نمونه سازي
مشاوره
آزمايش و اندازه گيري
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد شهید بهشتی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved