1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
مطالعات دولت و نهادهاي سياسي
  • آسيب شناسي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي
  • ارزيابي كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي
  • تأثير جهاني شدن بر جنبش‌هاي اجتماعي ايران
  • تأثير جهاني شدن بر حاكميت ملي در ايران
  • فرصت ها و تهديدهاي جهاني شدن براي دولت‌هاي رانتي
  •  تأثير جهاني شدن بر حقوق و نهادهاي مدني در ايران
  • عوامل مؤثر بر قاچاق كالا و ارائه روشها و راهكارهاي لازم جهت مقابله با آن
  • بررسي تطبيقي گمرك ايران با چند كشور منتخب جهان

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved