1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>منابع طبيعي، آب وخاك>
 
مدیریت بهینه منابع آب

-         شبيه سازي جريان و انتقال آلودگي در آبخوان دشت مياندربند(محدوده چاه هاي آب شرب شهرکرمانشاه)

-         امکان سنجي تغذيه مصنوعي سفره­هاي آب زيرزميني دشت سراب نيلوفر با استفاده از کانال­هاي زهکشي

-         بررسي منابع آلاينده خاک، آبهاي سطحي و زيرزميني حوزه آبخيز سد سليمانشاه

-         آزمايشات دوره اي کيفيت (فيزيکي، سيميايي و بيولوژيک)سد سليمانشاه

-         تعيين حريم محدوده حفاظتي آلودگي چاه ها در آبخوان هاي استان کرمانشاه- مياندربند

-         مديريت بهينه منابع آب و خاک با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي رياضي و مدل هاي کامپيوتري

-         بهينه سازي كاربري اراضي حوزه آبخيز به منظور كمينه سازي فرسايش خاك با استفاده از برنامه ريزي خطي (مطالعه موردي حوزه آبخيز بريموند، استان كرمانشاه)

-         تعیین حریم محدوده حفاظتی آلودگی چاه ها در آبخوان های کرمانشاه- میاندربند

-         کاربرد مدل های ارزیابی کیفیت( Drastic) منابع آب زیرزمینی دشت روانسر جهت تعیین مکان های مستعد آلودگی

مقاله ها

-         بيشينه سازي سوددهي اراضي حوزه آبخيز بريموند با استفاده از برنامه ريزي خطي

-         مديريت بهينه خاک، توسعه پايدار حيات و محيط زيست

-         روش مناسب اصلاح خطای زیر معیارها در ارزش گذاری به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

-         -  Land use optimization in watershed scale               

-         تعيين وضعيت کمي و کيفي منابع آب بر اساس نياز حيات وحش در پارک ملي کلاه قاضي

-         استفاده از کانال­هاي زهکشي سطحي، راهکاري در تغذيه مصنوعي سفره­هاي آب زيرزميني

-         تعيين وضعيت کمي و کيفي منابع آب بر اساس نياز حيات وحش در پناهگاه حيات وحش موته

-         روش مناسب اصلاح خطاي زيرمعيارها در ارزش گذاري به­روش تحليل سلسله مراتبي (AHP)

-         تعيين وضعيت کمي و کيفي منابع آب بر اساس نياز حيات وحش در پناهگاه حيات وحش موته

-         مديريت بهينه منابع آب و خاک با استفاده از تکنيک هاي برنامه ريزي رياضي و مدل هاي کامپيوتري

موارد قابل ارائه :
ارائه اطلاعات يا داده

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد كرمانشاه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved