1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
 
مدیریت شهری

سوابق:

1.       ارزيابي نحوه مکان‏گزيني کاربري‏هاي عمده شهري در شهر مشهد

2.       تعيين اسناد نقاط با ارزش شهري در شهر مشهد

3.       نقش ساماندهي شهري در ايجاد اشتغال

4.       اثرات اجتماعي- اقتصادي گسترش فضاي سبز شهر مشهد

5.       ساماندهی کارگران ساختمانی در شهر مشهد

6.       مطالعه شناسایی سکونتگاههای غیر رسمی در شهرهای استان خراسان رضوی

7.       مطالعات آمایش سرزمین استان خراسان رضوی

8.       برنامهریزی دسترسی در راستای توسعه پایدار شهری (فاز اول و دوم )

9.       تحقیق پیرامون اکوپارک‏های شهری

10.     پژوهشی پیرامون امکانسنجی ایجاد و مدیریت پایگاه دادههای مکانی شهرداری منطقه 3 مشهد

11.     برنامهریزی دسترسی کاربریهای بهداشتی و درمانی شهر مشهد

تواناییها:

1.       ایجاد پایگاه‏های داده‏های مکانی شهری، منطقه‏ای و ملی

2.       تهیه نقشه‏های مبتنی بر اطلاعات مکانی در محیط نرم‏افزار GIS 

3.       تهیه و تدوین طرح‏های جامع شهری (در حوزه‏های فضای سبز، محیط زیست شهری، بافت‏های فرسوده شهری و ... )

4.       تهیه و تدوین برنامه‏های میان‌مدت، کوتاهمدت و بلندمدت در حوزه‏های شهری و منطقه‏ای

فعالیتهای انجامشده:

        چاپ مقاله درمجلات علمی پژوهشی :

 1.       نقش شهرهای مرزی استان خراسان رضوی در جهانیشدن و توسعه منطقهای

2.       تحلیلی بر ابعاد اجتماعی فضاهای سبز شهری با تاکید بر دیدگاه شهروندان

3.       بررسی عملکرد مدیریت شهری در گسترش فضاهای سبز عمومی (پارکها) با استفاده از روش تاپسیس (مطالعه موردی شهر مشهد

4.       ناپایداری سکونتگاههای روستایی و آینده حاشیهنشینی در خراسان رضوی

5.       ساماندهی کاربریهای شهری در ورودی کلانشهرهای منطقه‏ای

6.       بررسی تطبیقی حاشیهنشینی درشهرهای سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه و گناباد

7.       تحلیل توزیع فضایی کتابخانههای عمومی شهر مشهد

        ارائه مقالات در همایش :

1.       تحليل توزيع فضايي اطلاعات مكاني كتابخانههاي شهر مشهد، گامي در جهت مديريت يكپارچه شهري

2.       فضاي سبز و توسعه پايدار شهري مشهد

3.       اولویتبندي محدودههاي شهري در مواجهه با مخاطرات طبیعی (زلزله) در راستاي دستیابی بهتوسعه پایدار شهري؛ نمونه مطالعاتی شهر شیروان

4.       بررسی شاخص‌های پایداری شهری در سکونتگاههای غیر رسمی (تربت حیدریه)

5.       بررسی وتحلیل پیوندهای جمعیتی استان خراسان رضوی

6.       بهینه سازی و مدیریت مصرف آب در فضاهای سبز شهری(مطالعه موردی شهر مشهد،ایران)

        چاپ کتاب:

1.       شناسایی نقاط با ارزش شهری

2.       پژوهشی پیرامون تحقق طرحهای تفصیلی شهری

3.       سنجش فرم کالبدی شهر

مشتري ها:

1.       استانداری خراسان رضوی و سایر استانهای کشور

2.       شهرداریهای کل کشور

3.       سازمان مسکن و شهرسازی

4.       دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در حوزه برنامهریزی شهری، مدیریت شهری، شهرسازی، اقتصاد و علوم اجتماعی

موارد قابل ارائه :
طراحي مفهومي
مطالعات امكان سنجي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق
مشاور معتمد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved