1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>سلامت عمومي>
 
طراحي مدل برآورد نيروي انساني گروه پزشكي

مدل جامع برآورد نيروي انساني گروه پزشكي با هدف تهيه مدل برآورد متناسب با نظام سلامت كشور جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است. اين مدل با فراهم نمودن ابزاري مناسب براي برآورد نيروي انساني گروه پزشكي "مورد نياز" و "موجود" در زمان "حال" و "آينده" كشور تحليل وضعيت نيروي انساني گروه پزشكي در حال و آينده را امكان‌پذير مي‌سازد. از اين طريق مي‌توان تعداد پذيرش دانشجو در رشته‌هاي مختلف گروه پزشكي را تعيين نمود، امكان‌پذيري اجراي برنامه‌هاي بهداشتي ـ درماني را از بعد نيروي انساني تحليل كرد و اطلاعات لازم براي سياستگذاري مناسب در توزيع بهينه نيروي انساني را فراهم آورد.

به منظور طراحي مدل جامع برآورد در ابتدا مباني نظري برآورد نيروي انساني با هدف شناسايي حوزه‌هاي مختلف برآورد نيروي انساني و عوامل موثر بر آن از طريق مطالعه كتابخانه‌اي و بانك‌هاي اطلاعاتي انجام شد. در مرحله بعد تجربيات ملي و بين‌المللي در زمينه برآورد نيروي انساني جمع‌آوري و مطالعه شد. انواع روش‌ها و مدل‌هاي موجود برآورد در اين مرحله شناسايي شدند. اطلاعات جمع‌آوري شده تحليل شده؛ حوزه‌هاي كاربردي، ويژگي‌ها و محدوديتهاي مدل‌هاي مختلف برآورد، تعيين و اين مدل‌ها طبقه‌بندي شدند. هم چنين كاربرد مدل‌هاي مختلف برآورد نيروي انساني متناسب با وضعيت‌هاي مختلف نظام‌هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتي ـ درماني تعيين شدند. در مرحله آخر براساس دستاوردهاي مراحل قبل و هم‌چنين عوامل موثر بر هر يك از حوزه‌هاي برآورد و وضعيت سيستم ارائه خدمات بهداشتي ـ درماني كشور مدل پيشنهادي با نام «مدل جامع برآورد نيروي انساني گروه پزشكي» طراحي شد.

در حيطه‌هاي مختلف كاربرد مدل جامع برآورد از رويكردهاي متفاوتي استفاده شده است. رويكرد/ رويكردهاي به كار گرفته شده در هر يك از حيطه‌هاي كاربردي مدل و تمامي متغيرهاي موثر تعريف شده و نحوه محاسبه هر يك از آن‌ها توضيح داده شده است. مراحل اجراي مدل به طور كلي و به تفكيك و در هر يك از رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي عمومي به طور تفصيلي مشخص شده است.

کلید واژه: مدل جامع برآورد نيروي انساني گروه پزشكي، نيروي انساني گروه پزشكي، مدل برآورد نيروي انساني، عرضه نيروي انساني گروه پزشكي، نيروي انساني گروه پزشكي مورد نياز

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
طرح جامع
تدوين استراتژي
مشاوره

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم بهداشتی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved