1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>ميكروالكترونيك>
 
لايه نشاني لايه نازك
   · معرفي كوتاه خدمات:
    ايجاد پوشش از لايه هاي نازك  نانومتري فلز  و دي الكتريك  به روش هاي:
        - مگنترون اسپاترينگ DC&RF
        - تبخير حرارتي با الكترون گان
        - تبخير حرارتي مقاومتي
        - راكتيو مگنترون اسپاترينگ

   ايجاد پوشش از لايه هاي نازك نانومتري  فلز  و دي الكتريك  از 5 نانومتر تا 5 ميكرون

 
 · پوشش هاي فلز و رسانا شامل:
Ag, Au, Al, Cr, Cu, Fe, Ge, In, Ni, Pt, Zn, Ti, AZO, ITO, Co

 

 · پوشش هاي دي الكتريك شامل:
Al2O3, Cr2O3, Fe2O3, MgF2ZnO, WO3,TiO2, CuO, SiO2
 

   · كاربردها:
        -  ساخت آينه هاي دقيق
      -  حسگر ها
      -  لايه هاي نابازتابنده
      -  فيلترهاي اپتيكي
      -  لايه هاي نازك رسانا، مقاومتي و دي الكتريك
      -  لايه هاي محافظ و سخت

  ضخامت : 5 نانو متر تا 5 ميكرون
  يكنواختي : چند نانومتر

 


 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه
دانش فني
خدمات مهندسی
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی شریف
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved