1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>عمران، معماری و برنامه ريزي شهری>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
 
ساختمانهاي آموزشي،ورزشي،بهداشتي ودرماني
                                    طرح و مديريت ساخت مركز تحقيقاتي درماني نازايي (رويان -
 نظارت عاليه و كارگاهي برجهاي 18 طبقه هيئت علمي دانشگاهها-
       طرح مركز تحقيقات و فناوري پيشرفته دانشگاه علم و صنعت ايران- 
          خدمات مشاوره مرحله سوم مجتمع فرهنگي هنري امام علي ( ع ) يزد -
    ورزشگاه صنعت نفت كرمان -
 
 
 
موارد قابل ارائه :
طراحي پايه
طراحی تفضیلی
مديريت پروژه
كنترل پروژه
نظارت
طرح جامع
مشاوره
خدمات مهندسی
تدوين استاندارد

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
شركت مهندسين مشاور فجر توسعه
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved