1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>
بيوتكنولوژي>
 
توليد و افزايش متابوليت هاي ثانويه گياهي
 
 
پروژه هاي تحقيقاتي
دستيابي به ريشه گياه وشق از طريق ترانسفرماسين آن
 
 
 
 
  
 
 
شكل 1: تهيه ريشه هاي موئين از گياه وشق
 
بررسي اثرات بيولوژيك و تاثير برخي از شرايط اكولوژيكي بر متابوليت هاي ثانويه(اسانس ها)
 
اثر برخي اليسيتورهاي شيميايي بر ميزان آلكالوئيدهاي هيوسين و هيوسيامنين حاصل از ريشه هاي موئينه و ريشه هاي معمولي بنگدانه
 
شكل 2: ريشه گياه بنگ دانه در شرايط درون شيشه 
 
 

بررسي خواص آنتي اكسيداني   عصاره تام گياه  Scutellaria turnefortti در مقايسه با فلاونوئيدهاي استاندارد گياهي    

 
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده علوم پایه کاربردی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved