1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>سیستم های الکتریکی>
حمل ونقل ريلي> تجهيزات برقي>
 
سیستم نیروی محرکه الکتریکی
سيستم نيروي محركه الكتريكي صنايع ريلي:

- معكوس كننده كشش
 - اينورتر كمكي
- موتور كشش

سيستم نيروي محركه الكتريكي شناورها:

- منبع تغذيه
- ترانسفورماتور
- يكسو كننده
- مبدل فركانس
- نيروي رانش موتور

 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
راه اندازي
تعمير
ارتقا
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علم و صنعت ایران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved