1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>فناوري اطلاعات>مركز اطلاعات علمي>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
طراحی و پیاده‌سازی سیستم مشابهت‌یاب در متون فارسی
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
طراحی تفضیلی
نظارت
پايش
برنامه ریزی راهبردی
راه اندازي
نگهداري

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved