1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
تغييرات اجتماعي
  • بررسي نگرش‌ها و ارزش‌هاي اجتماعي ـ فرهنگي
  • راهكارهاي دروني كردن ارزش‌هاي ديني
  • تبيين نسبت دين و شادي
  • بررسي تغييرات و تحولات فرهنگي
  • بررسي فرهنگ سياسي ايرانيان 
  • بررسي علل ضعف فرهنگ كار 

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved