1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
جهانی شدن
فعالیت ها و زمینه های تحقیق
    تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی در ایران
جنبش های اجتماعی و جهانی شدن
چیستی جهانی شدن
چالش های مشروعیت و کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن
تاثیر جهانی شدن بر حقوق و نهادهای مدنی در ایران
تاثیر جهانی شدن بر کارکردهای دولت رانتیر
موارد قابل ارائه :
تدوين استراتژي
ارائه راه حل
مشاوره
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved