1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات اجتماعي>
علوم انسانی و اجتماعی>گردشگري>
علوم انسانی و اجتماعی>اقتصاد و كسب و كار>
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
 
اقتصاد گردشگري

تواناییها:

ارزيابي مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي در سطح ملي و منطقهاي

انجام طرحها و مطالعات جامع در سطح ملي و منطقهاي

انجام مطالعات اقتصادي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

بررسي و پيشبيني شاخصهاي اقتصادي و ارزيابي سياستها وبرنامهها

مدلسازي عرضه و تقاضاي انواع كالا و خدمات

تحقيقات مرتبط با اقتصاد شهري و گردشگري

انجام تحقيقات مرتبط با زير بخشهاي اقتصاد گردشگري

پروژههای انجامشده:

بررسي و ضعيت اقتصادي زائرين و عوامل مؤثر بر ماندگاري آنها

منبع شناسی در حوزه اقتصاد و گردشگری

بررسي تمايل به پرداخت بازديدكنندگان آرامگاه فردوسي

اولويت‌بندي روش‌هاي تبليغاتي موثر براي جذب گردشگر

اولويت‌بندي كاركردهاي گردشگري شهر مشهد از ديد گردشگران

پروژههاي در دست اجرا:

ارزيابي شاخص‌هاي نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف مرتبط با صنعت گردشگري

بررسي تحقيقات موجود در رابطه با زيارت و فراتحليل آنها

مشتريها

ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي

كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي

پژوهشكدهها و مراكز گردشگري

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved