1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>نهال، نشاء و بذر>
مهندسي و علوم>بيوتكنولوژي>بانك ژن>
 
بانك گياهي
:خدمات
 
 
بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی-
 
مطالعه مراحل مختلف تقسیم جنسی در بساک گیاهان گلدار با روش اسکواش
 
بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ-
 
بررسی مراحل مختلف تقسیم میتوز با روش اسکواش
 

- بررسی با روش C-banding

بررسی باندهای مختلف کروموزومی جهت شناسایی حذف یا اضافه شدن های ژنی
 
-بررسی با تکنیک FISH
هیبریداسیون نشانگرهای ژنی فلورسانس با ژنوم جهت تعیین الگوها و جهش های ژنی 

-شناسایی نمونه های گیاهی (شناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای و گیاهان تیره Poaceae و (Orchidaceae


Poaceae و Orchidaceaeشناسایی و تعیین نام گیاهان دولپه ای و گیاهان تیره
 
-شناسایی نمونه های گیاهی (شناسایی و تعیین نام گیاهان تک لپه ای)
شناسایی و تعیین نام گیاهان تک لپه ای
 
-اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش DPPH
 روش DPPH
-اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش FRAP
روش FRAP

- اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی به روش ABTS
 روش ABTS

-اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم پراکسیداز)
آنزیم پراکسیداز

-اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم کاتالاز)
آنزیم کاتالاز

-اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی (آنزیم سوپراکسید دسموتاز)
آنزیم سوپراکسید دسموتاز

-اندازه گیری فنول کل
اندازه گیری فنول کل
 
-آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Reverse
phase
روش Reverse phase
-آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Normal phase
 Normal phaseروش

-آنالیز فیتوشیمیایی با استفاده از دستگاه HPLC به روش Ion exchange
 روش Ion exchange

-الکتروفورز  SDS-PAGEبا ژل بزرگ
SDS-PAGE
 
با ژل کوچک  SDS-PAGE الکتروفورز-
SDS-PAGE
 
با ژل بزرگ PAGE  الکتروفورز-
PAGE
 
با ژل كوچك  PAGE  الکتروفورز-
PAGE
 
الکتروفورز زایموگرام-
 

 
 
موارد قابل ارائه :
آزمايش و اندازه گيري

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved