1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي>
پزشكي و سلامت>تكنولوژي سلولي>
پزشكي و سلامت>سلول درماني>
 
سلول درماني ضايعات قرنيه
موارد قابل ارائه :
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
خدمات كلينيكي
آموزش

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشگاه علوم سلولی و ناباروری، رویان
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved