1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
كشاورزي و منابع طبيعي>گياهان دارويي>
كشاورزي و منابع طبيعي>نهال، نشاء و بذر>
پزشكي و سلامت>داروهاي گياهي>
پزشكي و سلامت>سلامت عمومي>
 
تکثیر گیاه صبر زرد از طریق کشت بافت
1- تکثیر گیاه آلوئه ورا در زمان کوتاه  و مکان محدود، در روش ما سرعت تکثیر آلوئه ورا 50 تا 80 برابر سرعت تکثیر طبیعی می باشد و با توجه به میزان تقاضا توانایی تولید بیش از 300000 بوته آلوئه ورا را داریم.
2- تولید گیاهچه های عاری از ویروس
3- تکثیر ژنوتیپ های برتر
4- قیمت تمام شده پایین
 
مراحل تکثیر آلوئه ورا (صبر زرد):
 
  •    انتخاب ریزنمونه
  • القای کالزایی، پرآوری
  • القای جنین زایی سوماتیک و تولید گیاهک
  • تکثیر گیاهک
  • القای ریشه زایی
  • انتقال به اتاق سازگاری
  • انتقال به گلخانه                    
 
-القای کالوس و جنین زایی سوماتیک
 
- تولید گیاهک بصورت مستقیم
 
 
- ریزازدیادی و تکثیر گیاهک ها
 
- القای ریشه زایی
 
- آغاز سازگاری و انتقال به اتاق سازگاری
 
- مرحله پایانی سازگاری و انتقال به گلخانه
 
موارد قابل ارائه :
محصول تمام شده
تولید سفارشی
تدوین دانش فنی
مشاوره
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت
آموزش
تدوين دوره هاي آموزشي

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
پژوهشکده گیاهان دارویی
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved