1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
پزشكي و سلامت>ژنتیک سرطان پستان>
 
ژنتیک سرطان پستان
-ارزيابي ماركرهاي مولكولي پيش آگهي سرطان پستان و ارزش كلينيكي آن
بيان كلونينگ و بيان آنتي بادي ضد گيرنده Her2 در  E.coli
-ارزيابي مدل هاي ريسك سرطان پستان در بيماران ايرانيخدمات قابل ارائه :

كلينيك فاميلي سرطان
بانك نمونه هاي بيولوژيك بافت، DNAبيماران ايراني مبتلا سرطان پستان
آزمايشگاه ژنتيك تجهيز شده
مطالعه بيان 21 ژن در عود سرطان پستان در بيماران نود منفي و Erدر بيماران مرحله1و2

كلينيك فاميلي سرطان

مشاوره ژنتيك خانم هاي با سابقه فاميلي مثبت سرطان پستان يا سرطان تخمدان
- تعيين ريسك و مديريت و تعيين احتمال جهش در ‍‍ژنهاي BRCA1 و  BRCA2
 تعيين جهش در ‍‍ژنهاي BRCA1 و  BRCA2

بانك نمونه هاي بيولوژيك بافت و DNA بيماران ايراني مبتلا به سرطان پستان

هدف:
تسهيل تحقيقات آينده با نگرش جنبه هاي مولكولي سرطان پستان

فعاليتها:
جمع آوري بيش از 150 نمونه بافت سرطاني
جمع آوري بيش از 150 نمونه DNA  از بيماران سرطان پستان و اعضاي خانوادهآزمايشگاه ژنتيك سرطان پستان

آناليز بيان ماركرهاي تشخيصي، پيش آگهي و پاسخ به درمان در سرطان پستان
 آناليز موتاسيون هاي ژنهاي دخيل در سرطان پستان
                               
                                               
-Real Time PCR                 
-Gel Documentation
-Thermocycler
-Laminar flow
-Gel Electrophoresis
-Shaker Incubator
واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد علوم پزشکی تهران
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved