1396/09/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>گردشگري>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
 
گردشگری شهری و مذهبی

سوابق:

1.            منطقهبندی کارتوگرافیکی گردشگری در استان خراسان رضوی

2.            منبعشناسی در حوزه مدیریت گردشگری

3.            بررسی تطبیقی الگوهای گردشگری مذهبی

4.            بررسی تجارب بینالمللی و تحلیل اثرات کمی کیفی زیارت و توسعه آن در شهرهای زیارتی جهان

5.            بررسی جایگاه و نقش زیارت و گردشگری زیارتی- مذهبی در اسناد فرادستی در سطوح ملی، منطقهای (استان خراسان رضوی) و محلی (کلانشهر مشهد)

تواناییها:0

1.            تهیه نقشههای گردشگری مبتنی بر اطلاعات مکانی در محیط نرمافزار GIS 

2.            تهیه و تدوین طرحهای جامع گردشگری شهری و سایر موضوعات گردشگری

3.            مطالعات تطبیقی در حوزه گردشگری

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

1.            گردشگری تاریخی و نقش آن در گسترش ارتباط بین ایران و آسیای مرکزی

2.            اهميت اکوتوريستي استان سيستان و بلوچستان

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved