1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
مهندسي و علوم>منسوجات صنعتي>
 
پارچه و لباس کار پنبه‌اي دیرسوز و پاشش مذاب

براي افزايش بهرهوري و پيادهسازي برنامههاي اجرايي در هر سازمان يا صنعتي كه مشاغل آنها مستلزم پذيرش خطرات مختلف از جانب پرسنل آن ميباشد، حفظ سلامت نيروي انساني بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد. به نظر ميرسد، با توجه به پيشرفت روزافزون جوامع بشري و دستيابي به تكنولوژيهاي جديد توليد انواع منسوجات مقاوم و با عنايت به پيشرفت سريع كشور در عرصههاي مختلف صنعتي، مطالعه و تحقيق در خصوص دستيابي به تكنولوژي توليد منسوجات محافظ ضروري است. به عبارت ديگر حفظ جان انسانها در درجه اول و جلوگيري از خسارات مالي شديد در درجه دوم، استفاده از اينگونه منسوجات را در صنايع مختلف و اماكن عمومي به امري لازم و ضروري تبديل ميكند. بنابراين يكي از اهداف اصلي اين پروژه، توليد صنعتي البسه و منسوجات ضدآتش براي كارگران شاغل در صنايع ذوب فلزات است كه امكان آتشسوزي زياد است يا دماي محيط بسيار بالا است.

در این پروژه، البسه محافظ در برابر آتش و پاشش مذاب به روش پشتپوشي (Back-Coating) تولید  شد. در این روش به كمك رزين مناسب، تركيب ضدآتش بر روي پارچه قرار ميگيرد و يك لايه از تركيب ضدآتش بر روي منسوج با جنس متفاوت ايجاد ميشود. در واقع اصول اين روش شبيه به چاپ پيگمنت ميباشد. با استفاده از اين روش ميتوان تركيب ضدآتش را بر روي منسوج تكجنسي يا مخلوطي از الياف مختلف، بهكاربرد كه امروزه استفاده از منسوجات تهيه شده از مخلوط الياف مختلف، كاربرد ويژهاي يافته است. با توجه به كاربرد اين روش برروي كالاي نساجي متفاوت، محصولات توليد شده داراي كاربرد وسيعي خواهند بود.

 
 لباس کار پنبه ای ضد اتش تولید شده در واحد صنعتی امیرکبیر
 
 
 
 تائیدیه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 
 
 
 
 
موارد قابل ارائه :
تولید سفارشی
تدوین دانش فنی
خدمات تحقيق و توسعه
دانش فني
انتقال تكنولوژي خط توليد
انتقال تكنولوژي طرح آزمايشي يا پايلوت

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد صنعتی امیرکبیر
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved