1396/10/27
 
حوزه های فعالیت:
تحقیقات و فناوری
اشتغال و كار آفريني
آموزش
فرهنگ و هنر
 
لینک ها:
ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

ASPxHyperLink

 
 
 
 
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت و برنامه ريزي>
علوم انسانی و اجتماعی>اقتصاد و كسب و كار>
علوم انسانی و اجتماعی>مطالعات توسعه>
علوم انسانی و اجتماعی>مديريت شهري >
 
اقتصاد شهري

توانمندي‏ها:

ارزيابي مسائل مرتبط با توسعه اقتصادي در سطح ملي و منطقهاي

انجام طرحها و مطالعات جامع در سطح ملي و منطقهاي

انجام مطالعات اقتصادي در زمينه محيط زيست و توسعه پايدار

بررسي و پيش بيني شاخصهاي اقتصادي و ارزيابي سياستها وبرنامهها

مدلسازي عرضه و تقاضاي انواع كالا و خدمات

تحقيقات مرتبط با اقتصاد شهري و گردشگري

انجام تحقيقات مرتبط با زير بخشهاي اقتصاد گردشگري

کاربردهای محصول:   قابل استفاده براي مديران شهري

پروژه ‏هاي انجام شده:

بررسي راهکارهاي افزايش مشارکت مردمي در اجراي طرح‏هاي تفکيک زباله از مبدأ

بررسي تاثير هدفمندكردن يارانه‏ها بر حمل و نقل درون شهري مشهد

بررسي و شناسايي راهكارهاي اخذ ماليات سبز و تاثیر آن بر بهبود شاخص‏هاي زيست‏محيطي و رفاهي شهر مشهد

بررسي نحوه مشاركت بخش خصوصي در سرمايه‏گذاري و بهره‏برداي از فضاها و فضاي سبز شهرداري مشهد

پروژههاي در دست اجرا:

-تهيه سند توسعه، اشتغال و سرمايه‏گذاري استان خراسان رضوي

-بررسی و مستندسازی طرحهای موفق و دستاوردهای علمی - پژوهشی مدیریت شهری

مقالات: 

تعیین مزیت نسبی و شناسایی بازارهای هدف فرش دستباف ایران

تعیین مزیتهای رقابتی بخش کشاوری در استان خراسان شمالی

سنجش درجه توسعه‏يافتگي كشاورزي

بررسي سرمايه‏گذاري در تحقيقات و ترويج كشاورزي ايران

بررسي عوامل موثر بر رضايتمندي بيمه گذاران از بيمه كشاورزي در استان خراسان رضوي

بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران

بررسي عملكرد مديريت شهري در گسترش فضاهاي سبزعمومی(پارکها) با استفاده از روش تاپسيس (TOPSIS)

تعيين ظرفيت صادرات محصولات کشاورزي استان خراسان رضوي با تأکيد بر عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

بررسي عوامل مؤثر بر بهرهوري نيروي كار در بخش كشاورزي ايران-شناسايي نقاط قوت و ضعف توسعه تجارت خارجي در خراسان بزرگ

بررسی عوامل موثر بر بهره‏وری کل عوامل تولید زعفران در خراسان رضوی

مشتري ها:

ارگانها و سازمانهاي دولتي و خصوصي

كليه دانشگاهها ومراكز آموزش عالي

پژوهشكدهها و مراكز گردشگري

موارد قابل ارائه :
مطالعات امكان سنجي
خدمات تحقيق و توسعه
همكاري تحقيقاتي چند جانبه و دو جانبه
طراحي تحقيق

واحد متولی در جهاد دانشگاهی :
واحد مشهد
سوال
 
 
 
      
 
 
 
  
بخش ها:
صنعت نفت
حمل ونقل ريلي
بيوتكنولوژي
صنايع نيروگاهي
انرژي هاي نو
 
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
ASPxHyperLink
 
                     Contact Us     Privacy Statement    Terms Of Use
                            Copyright @ 2008 Academic Center for Education, Culture and Research, All Rights Reserved